Home Galeria Rotator Matura 2014 - Tematy

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Matura 2014 - Tematy

 

 

MATURA 2013

 

 

Tematy na wewnętrzną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego

w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

 

 

I LITERATURA

 1.   Odwołując się do wybranych utworów, omów funkcje aluzji literackiej.

 2.   Lektury dla kobiet i dla mężczyzn. Przedstaw temat, odwołując się do swojej typologii dzieł literackich.

 3. Inspiracje szekspirowskie w literaturze romantycznej i ich funkcje. Omów temat na wybranych przykładach.

 4.     Świat widziany oczyma kobiet – autorek. Omów temat na wybranych przykładach literackich.

 5.    Sięgając do wybranych utworów, porównaj sposoby i funkcje nawiązywania do własnej biografii przez Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

 6.    Literackie opisy gór. Wykaż ich różnorodność, odwołując się do wybranych przykładów.

 7. „Książka kultowa” jako wyraz tęsknot poznawczych i aksjologicznych młodego pokolenia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 8.    Uczeń i mistrz. Przedstaw różne ujęcia motywu w wybranych dziełach literackich.

 9.  Inspiracje codziennością w twórczości Fisza i Białoszewskiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

10.   Reportaż współczesny: tematy, funkcje społeczne, stosunek do literatury. Omów temat na wybranych przykładach.

11.   Ludzie wybitni w wierszach Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu tematu.

12.  Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem, odwołując się do liryki wybranego twórcy.

13.  Literackie techniki przekazywania doznań wewnętrznych w poezji i prozie Młodej Polski. Przedstaw na wybranych przykładach.

14.  Obraz kresów w literaturze powojennej (Miłosz, Konwicki). Przedstaw jego ujęcie i funkcje na wybranych przykładach.

15.  Sztuka epistolografii w różnych epokach. Przedstaw jej funkcje, formy, zastosowania.

16.  Felieton – od Prusa do Pilcha . Na wybranych przykładach omów formę i tematykę gatunku.

17.  Polska literatura emigracyjna i krajowa po roku 1945. Porównaj na wybranych przykładach.

18.  Nowatorskie formy narracji w powieści XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

19.  Rewolucyjny i patriotyczny charakter poezji Władysława Broniewskiego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów poety.

20.  Ballada – od romantyzmu do współczesności. Wskaż cechy gatunku, tematy i motywy na wybranych przykładach.

21.  Wiersze poetów Nowej Fali wobec tradycji. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

22.  Koncepcja życia i miłości według Nicholasa Sparksa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

23.  Wiersz – manifest literacki. Omów temat na wybranych przykładach.

24. Rewizja narodowych mitów w wybranych utworach literackich. Rozważ problem, odwołując się do tekstów XX wieku.

25. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury. Omów temat na wybranych przykładach.

26. Dramat klasyczny a dramat absurdu. Porównaj cechy dramatów na wybranych przykładach. Wskaż cechy nowatorskie dramatu absurdu na tle tradycji gatunku.

27. Eseizacja współczesnej prozy. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

28. Przedstaw różne ujęcia motywu utopii i antyutopii w wybranych utworach literackich. 

29. Reinterpretacja starogreckich opowieści mitologicznych w literaturze polskiej i powszechnej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

30. Różne sposoby kształtowania przestrzeni. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory literackie.

31. Prawda historyczna a zmyślenie w Sienkiewiczowskiej „Trylogii”. Omów ich znaczenie dla idei dzieła, odwołując się do wybranych przykładów.

32. Ponadczasowość utworów średniowiecznych. Rozważ problem, odwołując się do tekstów średniowiecznych i współczesnych.

33. Różne funkcje motywu teatru świata. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

34. Humor i groza w dramacie. Przedstaw różne ujęcia i funkcje w wybranych utworach.

35. Nowatorstwo i uniwersalizm dramatów Sławomira Mrożka. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

36. Zaprezentuj związki manifestów i programów literackich z tendencjami epoki i ich odzwierciedlenie w wybranych utworach.

37. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory poetyckie.

38. Bohaterowie literaccy w sytuacji próby. Rozwiń zagadnienie w oparciu o wybrane utwory końca XIX i początków XX wieku.

39. Problem powinności rządzących w ujęciu pisarzy różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

40.Deformacja obrazu świata. Omów jej rolę na wybranych przykładach literackich.

41. Rola gatunków paraliterackich w kształtowaniu obrazu II wojny światowej. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.

42. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.

43. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich i dramatycznych dowolnych epok.

44. Funkcja konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego. Objaśnij ją na wybranych przykładach z różnych epok.

45. Etos pracy w literaturze polskiej i powszechnej. Omów jego funkcje na podstawie wybranych utworów różnych epok.

46. Dedal i Ikar jako symbole określonych postaw. Przedstaw kreacje bohaterów literatury polskiej i obcej, będące ilustracją tych postaw.

47. Klasycyzm i awangarda w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

48. Motyw rzeki (wody) w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

49. Powieść XIX w. a powieść XX w. Na wybranych przykładach przedstaw ewolucję formy.

50. Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych utworów literackich.

51. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, omów różne kreacje księdza i zakonnika.

52. Uniwersalizm i jednostkowość reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Omów zagadnienie, odwołując się do twórczości reportażowej pisarza.

53. W poszukiwaniu prawdy o sobie. Wyobrażenia bohaterów literackich w starciu 
z rzeczywistością. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

54. Motyw odrzucenia w literaturze fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranego materiału literackiego.

55. Dokument i parabola jako dwa sposoby przedstawiania rzeczywistości. Porównaj je, wykorzystując dowolne utwory.

56. „Non omnis moriar” – odwołując się do wybranych utworów literatury pięknej, rozważ, jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego.

57. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów zagadnienie na przykładach wybranych utworów.

58. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science – fiction.

59. Witold Gombrowicz i jego dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach awangardowy charakter twórczości.

60. Różnorodność tematyczna sonetu. Omów zagadnienie na przykładach pochodzących z trzech epok literackich.

61. Różne obrazy prowincji w wybranych utworach XIX i XX wieku. Przedstaw je i omów ich funkcje.

62. Rola didaskaliów w utworach dramatycznych różnych epok. Porównaj koncepcje teatru 
i funkcje tekstu pobocznego.

63. Literatura polska wobec faktu odzyskania niepodległości. Podaj przykłady rozumienia roli pisarza w nowej rzeczywistości w różnych utworach literackich.

64. Literackie apele, przesłania, testamenty. Przedstaw te sposoby dialogu pisarza z czytelnikiem, odwołując się do wybranych tekstów z różnych epok.

65. Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego (kronika, epos, pieśń patriotyczna). Zaprezentuj je na wybranych przykładach.

66. Na pograniczu wieków. Omów i porównaj poetyckie obrazy schyłku wieku XIX i XX, odwołując się do wybranych przykładów.

67. Kryzys literatury i w literaturze XX wieku. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

68. Związek poezji i religii. Omów i porównaj wybrane modlitwy poetyckie twórców różnych epok.

69. Na wybranych przykładach zaprezentuj różne formy kreowania bohatera prowadzącego śledztwo.

70. Wizerunki Rosjan w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

71. Współczesna poezja kapłańska (np. J. Twardowski, W. Oszajca, K. Wojtyła ...). Przedstaw temat na wybranych przykładach.

72. Świat dramatu i poezji Jana Pawła II. Omów zagadnienie, wykorzystując dowolne utwory.

73. Koncepcja naturalistyczna w twórczości polskich pisarzy okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Omów temat na wybranych przykładach.

74. Wydarzenia historyczne jako tworzywo literackie. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury polskiej i obcej reprezentującej różne epoki.

75. Studium portretowe jako sposób kreacji postaci w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

76. Literacki obraz Gdańska/ Krakowa/ Łodzi/ Warszawy... w wybranych dziełach. Jego artystyczna wizja i jej wpływ na wymowę ideową utworu.

77. Pan Cogito jako alter ego Zbigniwa Herberta. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów poety.

78. Między fikcją a prawdą historyczną. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

79. Motyw życia - snu w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

80. Renesansowa koncepcja człowieka i jej echa w poezji współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

81. Kategoria obcego w literaturze polskiej. Omów różne aspekty obcości- obyczajowe, psychologiczne, egzystencjalne.

82. Odwołując się do wybranych przykładów literatury romantycznej i współczesnej omów rolę pisarzy- emigrantów w literaturze polskiej.

83. „Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu, umiał poświęcić dla sprawy narodu…” 
  (A. Mickiewicz). Przedstaw wyobrażenia Polaków o godności, honorze i powinnościach wobec kraju.
Rozwiń temat, odwołując się do utworów z literatury dawnej lub współczesnej.

84. Polski podróżnik w literaturze współczesnej jako homo viator epoki. Scharakteryzuj w oparciu o wybrane dzieła.

85. Czy zgadzasz się ze słowami: „Człowiekowi nie wystarcza, że jest szczęśliwy, trzeba jeszcze, żeby inni nimi byli”? Swoją odpowiedz uzasadnij w oparciu o zebrany materiał literacki.

86. Franciszkanizm w poezji XIX i XX wieku. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

87. List jako forma kontaktu bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

88. Literacka rola legendy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

89. Nurt w literaturze polskiej wyznaczony przez Stanisława Lema. Odwołaj się do wybranych utworów. 

90. Postawy i zwyczaje rycerstwa w literaturze średniowiecza i ich odzwierciedlenie w kulturze współczesnej. Omów temat na wybranych przykładach.

91. Orientalne klimaty, uniwersalne przesłania w literaturze Dalekiego Wschodu. Omów temat na wybranych przykładach.

92. Sceptyk w dążeniu do odkrycia tajemnic świata. Omów problem, odwołując się do literatury popularnonaukowej.

93. Braterstwo i jedność jako wartości dające siłę do życia. Przedstaw i omów na podstawie wybranych utworów literackich.

94. Twarz zwierciadłem duszy. Oblicza bohaterów literackich w przełomowych momentach ich życia. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

95. Działalność harcerzy i harcerek w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dokumentów literackich.

96. Poezja miłości i śmierci. Przedstaw życie i twórczość Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

97. Kaskaderzy literatury. Przedstaw wybrane sylwetki niepokornych poetów i pisarzy.

98. Spotkanie jako czynnik kształtujący bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

99. Jaki wpływ mają kobiety na losy bohaterów w utworach J.R.R. Tolkiena. Omów na wybranych przykładach.

100. Mitologia Słowian we współczesnej polskiej literaturze fantastycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

101.  Przedstaw i porównaj różnorodne realizacje motywu kariery w literaturze wybranych epok.

102. Córki jako bohaterki literatury pięknej. Zaprezentuj ich różnorodne portrety, dokonując analizy porównawczej wybranych postaci.

103. Motyw pieniądza w literaturze i jego funkcje. Rozważ zagadnienie na podstawie analizy twórczości H. Balzaca, F. Dostojewskiego i B. Prusa.

104. Odmienne spojrzenie na motyw śmierci w literaturze fantastycznej. Omów, odwołując się do twórczości Terry’ego Prattcheta.

105. Tematy i nastroje powieści kryminalnej. Prześledź na wybranych przykładach literackich.

106. Refleksyjny charakter poezji Agnieszki Osieckiej. Omów problem, dokonując analizy 
i interpretacji wybranych utworów.

107. Portrety samotnych kobiet w literaturze. Omów temat w oparciu o przykłady z różnych epok.

108. Główne kręgi problemowe w twórczości Erica – Emanuela Schmitta. Omów temat na wybranych przykładach.

109. Różne portrety Niemców w polskiej literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.

110. Wierność i kompromis w życiu bohaterów literackich. Omów postawy, ich moralny aspekt 
i konsekwencje na wybranych przykładach.

111. Kontrowersje i niejasności w historii świata na podstawie literatury Dana Browna. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 

112. Reinterpretacja religijnych treści w duchu indywidualnego doświadczenia mistycznego. Omów temat na podstawie twórczości Williama Blake’a.

113. Poezja jako środek manifestacji magicznych wymiarów egzystencji. Omów wpływ idei okultystyczno – mistycznych na twórczość Aleistera Crowleya.

 

 

II KORESPONDENCJA SZTUK

 

 

 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie, malarskie, rzeźbiarskie i inne.

 2. Problemy społeczne w tekstach piosenek Michaela Jacksona. Omów temat dokonując analizy wybranych utworów. 

 3. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przeanalizuj wybrane dzieła.

 4. Realizm jako metoda opisu rzeczywistości w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 5. Różne sposoby tworzenia nastroju grozy w tekstach kultury. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów.

 6. Topos pocieszenia w literaturze i w sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 7. Wpływ filozofii na literaturę. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.

 8. Groteska jako kategoria estetyczna w wybranych tekstach kultury. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 9. Symbolika sztuki średniowiecznej. Przedstaw jej charakter, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.

10. Sceny batalistyczne w powieściach historycznych i w malarstwie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

11. Wpływ techniki impresjonistycznej na kreowanie pejzażu w literaturze i malarstwie. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

12. Duchy i zjawy w dziełach różnych epok. Omów motyw, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

13. Rola muzyki i sposoby jej ukazywania w literaturze. Rozważ problem na wybranym materiale literackim.

14. Świat przedstawiony w dziełach literackich i plastycznych Brunona Schulza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

15. Symbole w dramatach S. Wyspiańskiego i malarstwie Młodej Polski. Przedstaw na wybranych przykładach.

16. Metody budowania nastroju w literaturze i spektaklu teatralnym. Omów temat na wybranych przykładach.

17. Pejzaż jako temat malarski i literacki. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

18. Motyw czasu w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

19. Witkacy – człowiek teatru. Omów problematykę i walory sceniczne wybranych dramatów.

20. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

21. Inspiracje romantyczne w kulturze epok późniejszych. Omów temat na wybranych przykładach

22. Motyw „Księgi” w wybranych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

23. Literatura XX wieku wobec ekspansji innych mediów. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.

24. Motyw upadku i nawrócenia. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

25. Dialog z tradycją literacką w malarstwie i rzeźbie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.

26. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Przedstaw 
i porównaj wybrane dzieła.

27. Różne oblicza rewolucji w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw temat na wybranych tekstach kultury.

28. Rola „małych ojczyzn” w kształtowaniu świadomości twórców i odbiorców kultury XX w. Rozważ na wybranych tekstach kultury.

29. Podróż jako przygoda i doświadczenie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

30. Koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Zanalizuj wybrane dzieła.

31. Kicz i jego rola we współczesnej literaturze, sztuce i kulturze masowej. Omów zjawisko na wybranych przykładach.

32. Homo faber w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Przedstaw temat na wybranych przykładach

33. Mitologizacja Tatr i jej funkcja w literaturze, sztukach plastycznych i muzyce Młodej Polski.

34. Przywołując odpowiednie przykłady, omów fenomen poezji śpiewanej.

35. Najciekawsze filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Odwołaj się do wybranych utworów.

36. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje literatury polskiej. Omów wybrane przykłady.

37. Motyw drzewa w tekstach kultury różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw wiążące się z nim sposoby opisywania i metaforykę.

38. Symbol i alegoria jako sposoby mówienia o rzeczywistości. Rozważ ich rolę w wybranych tekstach kultury.

39. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

40. Związki kultury renesansu z kulturą antyczną. Omów je i porównaj.

41. Postmodernizm w literaturze i sztuce. Omów zjawisko, odwołując się do różnych tekstów kultury.

42. Salony literackie, kawiarnie, spotkania autorskie - różne oblicza kontaktu z artystą na przestrzeni wieków. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do konkretnych przykładów.

43. Rola czasopism literackich w kształtowaniu nowych tendencji w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

44. Fryderyk Szopen i jego muzyka w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

45. Homogenizacja kultury współczesnej. Omów i oceń zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. 

46. Bóstwa mitologiczne jako bohaterowie różnych tekstów kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

47. Artystyczne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztukach plastycznych XX wieku. Przedstaw je w oparciu o analizę wybranych dzieł.

48. Literatura a kino niezależne w Polsce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

49. Romantyczny ethos uczucia a pozytywistyczny ethos pracy w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.

50. Jerzy Grotowski – mistrz i teoretyk teatru XX wieku. Przedstaw sylwetkę i najważniejsze dokonania twórcy.

51. Trucizna zawarta w mowie. Zaprezentuj sylwetki sławnych demagogów w literaturze i sztuce.

52. Postać Hioba w kulturze europejskiej. Jakie postawy symbolizuje ten bohater biblijny? Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki.

53. Poezja śpiewana a kultura masowa. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

54. Motyw lustra. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury 
i malarstwa.

55. Wizerunek cudzoziemca w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.

56. Rola i funkcje muzyki filmowej na przykładzie twórczości Wojciecha Kilara.

57. Motyw geniuszu w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

58. Oniryczne wizje w literaturze i sztuce. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.

59. Moje miasto (lub okolica) jako źródło inspiracji artystów i temat ich dzieł. Omów temat na wybranych przykładach.

60. Motyw drogi. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych tekstów kultury.

61. Symbolika kulturowa stołu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

62. Wybitne postacie historyczne i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.

63. Symbolika stroju. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie, malarskie, filmowe 
i teatralne.

64. „Życie każdego człowieka warte jest uwagi, ma swoje tajemnice i dramaty”. Czy współczesna literatura oraz film potwierdzają słuszność sądu Krzysztofa Kieślowskiego? Uzasadnij swoje stanowisko, przywołując teksty literackie i filmowe.

65. Sztuka wobec niewyrażalnego… Omów telewizyjne i filmowe adaptacje „Dziadów” Adama Mickiewicza. 

66. Motyw śmierci w tekstach kultury współczesnej i średniowiecza. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

67. Przedstaw najciekawsze realizacje motywu pojedynku w wybranych tekstach kultury.

68. Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Przedstaw zagadnienie, posługując się przykładami z tekstów kultury różnych epok.

69. Apoteoza życia codziennego w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

70. Orient jako źródło inspiracji dla literatury i sztuki. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

71. Porównaj różne ujęcia motywu róży w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.

72. Motywy malarskie w liryce Zbigniewa Herberta. Omów temat na wybranych przykładach.

73. Polska – Sztuka – Śmierć. Omów motywy, odwołując się do wybranych dzieł Jacka Malczewskiego.

74. Różne funkcje ilustracji w dziele literackim. Omów je, odwołując się do wybranych baśni 
i bajek.

75. Różne znaczenia motywu labiryntu. Omów problem, odwołując się do literatury i malarstwa lub do literatury i filmu. 

76. Motyw balu w wybranych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

77. Od „Zielonego Balonika” do wybranych kabaretów współczesnych – stare i młode oblicze polskiego kabaretu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

78. „Poezja jest mówiącym malarstwem, a malarstwo mówiącą poezją”. Przedstaw związki malarstwa i poezji, ich wzajemne relacje.

79. Motyw korowodu w wybranych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

80. Mit a literatura fantasy. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 

81. Poczucie tożsamości narodowej w sercach Polaków. Rozwiń temat, wykorzystując wybrane teksty kultury.

82. Literackie i filmowe wizje Litwy. Zanalizuj wybrane przykłady.

83. Portret polskiej kobiety współczesnej w twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów temat na wybranych przykładach.

84. Poeci patrzą. Malarskie inspiracje w poezji współczesnej.

85. Gorzki obraz polskiej rzeczywistości we współczesnej literaturze i filmie. Przedstaw w oparciu o wybrane dzieła.

86. Rastafarianizm to już nie ruch religijny, a część kultury masowej. Ustosunkuj się do powyższego stwierdzenia, wykorzystując przykłady z kultury współczesnej.

87. Literatura jako źródło inspiracji dla gier komputerowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. 

88. Świat magii i jego bohaterowie. Omów temat, wykorzystując wybrane teksty kultury.

89. Motyw tańca. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do różnych tekstów kultury.

90. Beatbox jako nowa forma ekspresji. Przedstaw zjawisko kultury odwołując się do wybranych przykładów.

91. Pierwsze zdjęcia a współczesna fotografia. Przedstaw typy fotografii na przestrzeni wieków, odwołaj się do wybranych przykładów z kultury. 

92. Motyw paktu z diabłem w dziełach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

93. Omów motyw człowieka faustycznego na dowolnych przykładach z literatury i filmu.

94. Przedstaw postawę werterowską na przestrzeni wieków. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i filmu. 

95. Czy inny znaczy samotny ? Omów problem na podstawie wybranych tekstów kultury.

96. Internet otwiera okno na świat i zamyka do niego drzwi. Skomentuj to stwierdzenie, zwracając uwagę, jaki wpływ ma Internet na współczesnych ludzi. 

97. Istota europejskiej kultury popularnej i jej azjatyckiego odpowiednika. Wskaż różnice kulturowe i światopoglądowe, odwołaj się do wybranych przykładów. 

98. Motyw szaleństwa i obłędu w wybranych dziełach literackich i filmowych.

99. Motyw burzy w literaturze i innych dziełach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

100. Wizja Boga i świata kreowana w tekstach piosenek reggae. Przedstaw na wybranych przykładach. 

101. Obraz wsi w wybranych tekstach kultury. Omów temat na wybranych przykładach.

102. Filozofia egzystencjalizmu w literaturze. Przedstaw temat w oparciu o dzieła Franza Kafki, Fiodora Dostojewskiego, Alberta Camusa i Jeana P. Sartre’a.

 

 

 

III JĘZYK

 

 1. Scharakteryzuj tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, dokonując analizy stylu publicystycznego wybranych czasopism przeznaczonych dla młodzieży.

 2. Nazwy własne w utworze literackim. Omów ich funkcję na wybranych przykładach.

 3. Wpływ języka angielskiego na współczesną polszczyznę. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 4. Przedstaw funkcje stylizacji środowiskowej w wybranych utworach literackich różnych epok.

 5. Problem poprawności językowej gwary uczniowskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

 6. Nazwy miejscowe Twojego regionu. Dokonaj analizy etymologii, formy gramatycznej 
i znaczeniowej wybranych nazw miejscowych.

 7. Język potoczny jako tworzywo utworów współczesnych. Omów na wybranych przykładach.

 8. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich. 

 9.Tytuły wypowiedzi prasowych. Omów cechy stylistyczne na wybranych przykładach.

10. Słownictwo internetowe. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.

11. Indywidualizacja języka jako element charakterystyki bohatera. Omów na wybranych przykładach.

12. Cechy wywiadu jako formy wypowiedzi. Przedstaw na wybranych przykładach.

13. Na wybranych przykładach omów funkcje komizmu językowego w bajkach dawnych 
i współczesnych.

14. Językowe środki kształtowania wypowiedzi w utworze groteskowym. Rozwiń temat, odwołując się do języka wybranych utworów XX – lecia międzywojennego.

15. Język źródłem informacji o postaci literackiej. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

16. Funkcje środków językowych w liryzacji prozy. Scharakteryzuj wybrane przykłady.

17. Język i styl współczesnej prozy reportażowej – przedstaw na wybranych przykładach.

18. Porównaj język bohaterów literackich – inteligentów z I i II połowy XX w.

19. Komizm językowy w wybranych utworach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

20. Język poezji barokowej. Scharakteryzuj, przywołując wybrane teksty tej epoki.

21. Innowacje językowe w twórczości pisarzy wybranych dwóch epok. Omów i porównaj ich funkcje.

22. Najczęściej spotykane błędy językowe. Na podstawie zgromadzonych przykładów wyjaśnij, na czym polegają i zaproponuj ich klasyfikację.

23. Przedstaw i oceń język szyldów w Twoim mieście, uwzględniając różne odmiany ich funkcji komunikatywnej.

24. Specyfika języka bohaterów literatury science – fiction. Omów temat na wybranych przykładach.

25. Język w służbie satyry dawniej i dziś. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

26. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich. Przedstaw, odwołując się do wybranych przysłów o określonej tematyce.

27. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Zanalizuj na wybranym materiale językowym.

28. Funkcje neologizmów w poezji. Omów na dowolnie wybranych przykładach z twórczości polskich poetów różnych epok.

29. O sztuce przemawiania na przykładzie dowolnych tekstów doby staropolskiej. Omów funkcje wybranych elementów retorycznych.

30. Źródła, typologie i funkcje związków frazeologicznych we współczesnej polszczyźnie. Przeanalizuj problem, odwołując się do wybranych przykładów.

31. Życiowa mądrość, filozoficzne przesłania przysłów polskich. Omów temat na wybranych przykładach.

32. Eksperymenty językowe poetów lingwistów. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich.

33. Język poetycki Wisławy Szymborskiej - laureatki literackiej Nagrody Nobla. Omów zagadnienie, wykorzystując dowolne utwory.

34. Język poetycki Czesława Miłosza - laureata literackiej Nagrody Nobla. Omów zagadnienie, wykorzystując dowolne utwory.

35. Artyści romantyczni w poszukiwaniu nowego języka poetyckiego. Omów temat na wybranych przykładach.

36. Język prozy Stefana Żeromskiego. Omów temat na wybranych przykładach.